SMD Chip
37 Item(s)
V05 Car Led Headlight Bulb 40W
Wattage:80W/Pair Lumens:10000LM/Pair LED Chip:CSP
V03 Car Led Headlight Bulb 50W
Wattage:100W/Pair Lumens:12000LM/Pair LED Chip:CSP
RGB Car Led Headlight Bulb 40W
Wattage:80W/Pair Lumens:12000LM/Pair LED Chip:CSP+RGB
Q36 Car Led Headlight Bulb 40W
Wattage:80W/Pair Lumens:10000LM/Pair LED Chip:CSP
Q16 Car Led Headlight Bulb 60W
Wattage:120W/Pair Lumens:12000LM/Pair LED Chip:CSP
P51R Car Led Headlight Bulb 90W
Wattage:180W/Pair Lumens:26000LM/Pair LED Chip:CSP3570
P41C Tri Color Car Led Headlight Bulb 75W
Wattage:150W/Pair Lumens:25000LM/Pair LED Chip:CSP4575
P41 Truck Led Headlight Bulb 100W
Wattage:200W/Pair Lumens:32000LM/Pair LED Chip:CSP5585
P17 Car Led Headlight Bulb 120W
Wattage:240W/Pair Lumens:36000LM/Pair LED Chip:CSP3570
P16 65W Car LED Headlight Bulb
Wattage:130W/Pair Lumens:20000LM/Pair LED Chip:CSP3570
40W H15 LED Headlight
Wattage:80W/Pair Lumens:10000LM/Pair LED Chip:CSP
3570 Chip 400W 160000lm P7Q Car LED Headlight
3570 Chip 400W 160000lm P7Q Car LED Headlight